Over WeRK

WeRKpartners

WeRKpartners bouwt voort op de Habiforum ‘Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit (WeRK)’. Dat programma liep van 2005-2008 en was gericht op “het leren organiseren van het creatieve proces dat resulteert in ruimtelijke kwaliteit”. Het ontwikkelde gedachtegoed en de werkmethoden van de Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit bieden zodanig goede perspectieven dat het wenselijk is dat hierop ook na beëindiging van Habiforum wordt voortgebouwd in een nieuwe setting. Drie adviesbureaus hebben het initiatief genomen om de werkbank van Habiforum voor te zetten.

Dauvellier Planadvieswww.dauvellier.nl Sinds 1994 zelfstandig adviseur op het gebied van ruimtelijke planning en ontwerp. Veel ervaring met complexe planvormingsprocessen waarin ruimtelijke kwaliteit sturend is voor beleid en inrichting. Stond aan de basis van de introductie van ruimtelijke kwaliteit in het rijksbeleid (Vierde Nota/Vinex). Initiatiefnemer van de Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit (WeRK/Habiforum). Gespecialiseerd in ontwikkeling van richtinggevende principes in de relatie tussen ruimtelijke planning, milieu en cultuurhistorie. Accent op ruimtelijk ontwerpen, visualisering en gebruik van beeldtaal.

H2Ruimte www.h2ruimte.nl H2Ruimte is een planologisch adviesbureau dat een bijdrage wil leveren aan een duurzame leefomgeving. De kracht van H2Ruimte ligt in de combinatie van gedegen vakinhoudelijke kennis, conceptueel denken en procesvaardigheden. H2Ruimte ondersteunt en adviseert overheden en marktpartijen bij beleids- en gebiedsontwikkeling. Het bureau is voorloper in de afstemming van ruimtelijke vragen met thema’s als bodem, ondergrond, water, verkeer en milieuhygiëne. De uitdaging van H2Ruimte is opdrachtgevers te laten excelleren door in uitdagende en stimulerende trajecten de traditionele sectorale grenzen te overstijgen en te komen tot producten en oplossingen die bijdragen aan een mooier Nederland.

WING www.wing-wageningen.nl Middelgroot adviesbureau dat eind 2006 als zelfstandig bureau is voortgekomen uit Wageningse researchinstituten. WING koppelt gedegen kennis van de groene leefomgeving aan passie voor inspirerende processen. Brede ervaring op gebied van landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling, met accent op landelijk gebied en stad-landovergang en lokaal/regionale schaal. Gespecialiseerd in interactief ontwerpend plannen, met een breed pakket aan gereedschappen voor processturing en facilitering, zoals creatieve brainstorming, COP‘s, gesprekstechnieken en agendavormende instrumenten. Sterk netwerk in groene onderzoeks- en ontwerpwereld, bijvoorbeeld voor ontwikkelings- en innovatietrajecten in landbouw, klimaatadaptatie, natuurontwikkeling, ruimte voor de rivier.