Publicaties

Begrippen voor Ruimtelijke Kwaliteit

Onderzoek naar de mate waarin voorbeeldbegrippen, die in de Matrix Ruimtelijke Kwaliteit zijn opgenomen, inhoudelijk sporen met begrippen die deelnemers aan werksessies hebben benoemd voor hun gebied. Het onderzoek concludeert dat de voorbeeldbegrippen behoorlijk de lading dekken maar dat op enkele aspecten wijzigingen gewenst zijn.

Auteur: Thomas Mattijssen

Uitgave: Verslag van stage bij Wing.

Download pdf

 

Kwaliteitambities in kaart brengen (2009)

Veel toepassingen van de Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit richten zich op bovengrondse ordening. Het artikel beschrijft de kerngedachten achter de werkbank ruimtelijke kwaliteit en de inhoud van de werkbank. Het illustreert dat de werkbank ook voor vragen op het gebied van ondergrondse ordening en de relatie tussen ondergrond en bovengrond goed toepasbaar is.

Auteur: Henk Puylaert m.m.v. John Weebers en Ignace van Campenhout

Verschenen in:
De onderbouwing, tijdschrift voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik,  jaargang 2, nr. 5 september 2009, blz. 18-20

 

Reader Werkbank Ruimtelijke Kwaliteit (2009)

Bundeling van praktijkervaring en intervisieprojecten over ruimtelijke kwaliteit in gebiedsontwikkeling in de periode 2005-2008. In 13 workshops kwamen projecten van verschillende schaal en karakter aan de orde, zoals, De Blauwe Stad, Zuidlanden (Leeuwarden), ZW Walcheren, De Wageningse Eng, Stadshavens (Rotterdam), Groesbeek/Ooijpolder. Verder in reflectie op de resultaten ondermeer een tweegesprek tussen Dirk Sijmons en Peter Dauvellier over verschillende methoden om ruimtelijke kwaliteit in gebiedsontwikkeling te verankeren: het 'deskundigenoordeel' tegenover 'de Werkbank-methode'. Over de angst voor het kwaliteitskeurslijf tegenover die voor de elitaire willekeur.

Auteurs: Annoesjka Wintjes, Peter Dauvellier, John Weebers

Uitgave: Habiforum

Download pdf

Werkbank ruimtelijke kwaliteit, praktische hulp bij structuurvisies en gebiedsprocessen (2008)
De nieuwe Wro verplicht iedere overheid een structuurvisie op te stellen waarin ‘ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening’ de hoofdlijnen van een voorgenomen ontwikkeling worden geschetst. Wat hieronder moet worden verstaan, geeft de wet niet aan. In de preambule blijkt dat ‘bevordering van een duurzame ruimtelijke kwaliteit’ het centrale oogmerk van de wet is. Hoe kunnen beleidsmakers houvast krijgen op dit ‘containerbegrip’? De werkbank ruimtelijke kwaliteit kan hierbij helpen, zo betoogt het artikel ‘Werkbank ruimtelijke kwaliteit’.

Auteurs: Peter Dauvellier, Riet Dumont, Roos Galjaard, Jan Kleine, Henk Puylaert, John Weebers en Annoesjka Wintjens

Verschenen in:
ROmagazine juli/augustus 2008 blz. 22 - 30

 

Taal en schaal van ruimtelijke kwaliteit (2008)

Story board als handreiking bij het organiseren van een workshop.

Auteur: Peter Dauvellier

Download pdf

Voorschrijdende inzichten Ruimtelijke Kwaliteit Walcheren (2005)

Reflectie op planontwikkeling voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Auteur: Jannemarie de Jonge (Wing)

Download pdf

Van decreet naar Zoekproces (2005)

Benoemen van kwaliteit op lokale schaal

In: Landschap (2005-1)

Auteurs: John Weebers en Peter Dauvellier

Download pdf

 

Methodology for Spatial Quality (2004)

Toepassing van de Werkbank ruimtelijke kwaliteit in het gebied Gorecht in het kader van het Interregproject Town-Net.

Auteurs:  Yellie Alkema, Ilja van der Veen en Peter Dauvellier

Download pdf

 

Ruimtelijke kwaliteit, oorsprong en toepassing van een begrip (1991)

Artikel over de context waarin het begrip ruimtelijke kwaliteit binnen Rijksplanologische Diens werd vorm en inhoud gegeven. Enkele voorbeelden van hoe het werd gebruikt in beleidsnota's

Auteur: Peter Dauvellier

In kader symposium van Werkgroep Landelijke gebieden / LU Wageningen

Download pdf

Eerste notitie over ruimtelijke kwaliteit (1982)

Interne notitie binnen de Rijksplanologische Dienst waarin het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt geïntroduceerd. Er wordt voortgebouwd op de begrippen "diversiteit, samenhang en duurzaamheid", zoals die in de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening (1974) worden genoemd in het basisdoel van de ruimtelijke ordening.

Auteurs: Peter Dauvellier en Henk Wardenaar

Download pdf

 

overige publicaties

 Verkenning ruimtelijke kwaliteit (2011)

Publicatie van de VROMraad met de oproep aan de minister van Infrastructuur en Milieu om bij de komende herziening van het nationaal ruimtelijk beleid ruimtelijke kwaliteit weer dominant op de agenda te zetten.

Auteurs: VROMraad

Download pdf

 

Aan tafel! Meekoken in de keuken van Vathorst West en Noord (2009)

Vier als smakelijke en kleurrijke gerechten opgediende gerechten verpakte ruimtelijke toekomstbeelden voor Vathorst. De Werkbank-methode stond aan de basis van dit culinaire hoogstandje en leverde de belangrijkste ingrediënten. Jannemarie de Jonge (Wing) is de betrokken 'Werkpartner'. Aan tafel!

Auteurs: Gemeente Amersfoort / afdeling Ruimtelijke ontwikkeling

Download pdf

 

De bezweringsformule voorbij (2005)

Ruimtelijke kwaliteit ontrafeld met de analysematrix

In: Landschap (2005-1)

Auteur: Joke Luttik (Alterra/WUR)

Download pdf

Inspiratieboek Ruimtelijke Kwaliteit (2003)

 

Voorbeelden laten ondermeer zien dat een gebiedskwaliteit een voorwaarde is voor projectkwaliteit.

Auteurs: Wim Snelders, Alex van Doorn, Raimond de Hullu

Download pdf

Kwaliteit in Meervoud (2001)

Conceptualisering en operationalisering van ruimtelijke kwaliteit voor meervoudig ruimtegebruik.

Studie waarin de Habiforum-matrix werd geïntroduceerd.

Auteurs: Pieter Hooimeijer, Henk Kroon, Joke Luttik

Download pdf