Startmotoren en vliegwielen

Je hebt:
Scenario/toekomstbeelden voor de ontwikkeling van de kwaliteit van je gebied
Je wilt:
Kansrijke activiteiten/projecten opsporen die als aanjager en drager voor kwaliteitsgroei werken

Plannen voor het integraal verbeteren van gebiedskwaliteit staan vol van ambities en ruimtelijke concepten. Vaak resulteert dit in een structuurvisie of een masterplan. De voorbereiding kost vaak jaren en veel meer tijd is nodig voor uitvoering. Om in die marathon het kwaliteitsbesef tot leven te brengen en in leven te houden gebruik je ‘startmotoren’ en ‘vliegwielen’.

Startmotor = Actie die direct de aandacht en energie richt op gebiedskwaliteit,

Gebiedsontwikkeling vraagt om brede betrokkenheid van alle gebruikersgroepen en dus om een open planproces. Door al in een fase waarin er nog helemaal geen echte plannen liggen aan de slag te gaan met ruimtelijke kwaliteit, worden gebiedskennis, ideevorming en betrokkenheid gestimuleerd. De kwaliteitsthema’s die in het kwaliteitsprofiel zij genoemd dienen daarbij als leidraad.

> Voorbeeld

Vliegwielen = Integraal project dat ook op langere termijn de gebiedskwaliteit structureel versterkt,

De realisering van gebiedsprocessen is vaak slechts op enkele onderdelen goed doordacht en financieel onderbouwd. Zo zijn bij de planvorming voor het rivierengebied de waterstaatkundige oplossingen gekozen die relatief de ruimtelijke kwaliteit het beste dienen. Daarvoor is budget gereserveerd. Maar wil je die investeringen in gebiedskwaliteit maximaal benutten, dan is het nodig kwaliteitsverbetering in andere sectoren, zoals toerisme, recreatie, natuurontwikkeling, cultuur en woningbouw daaraan te koppelen. Dergelijke gecombineerde projecten kunnen als ‘vliegwiel’ optreden. Voorwaarde is dat ze die brede oriëntatie vanaf het begin van de planvorming meekrijgen en behouden tot het einde.
De vuistregel is dat met een ‘vliegwiel’ in ten minste drie van de vier kolommen van de Habiforummatrix duidelijk meerwaarde creëert. Dit betekent ook dat in ten minste drie kolommen investeringen worden gedaan. De spin off van dergelijke brede projecten is ook een breder draagvlak. Vallen de resultaten in een sector tegen, dan kunnen de andere sectoren het project overeind houden.

> Voorbeeld