Voorbeeld Randenbroek e.o.

Kwaliteit karteren in Randenbroek en omgeving (Amersfoort) 

Park Randenbroek ligt in het beekdal van de Heiligenbergerbeek, dat als een groene wig vanuit het zuiden de stad Amersfoort binnendringt. In het gebied gaat het nodige veranderen: een ziekenhuis en een zwembad gaan sluiten, de beek moet meer ruimte krijgen en het park vraagt om intensiever beheer. De concept-structuurvisie – met veel nieuwe opties voor sport, woningbouw en recreatie – ondervond veel weerstand van bewoners uit de directe omgeving. Daarom organiseerde de gemeente begin 2008 een ‘consultatietraject’ waarin de bewoners hun eigen visie op de toekomst van het gebied konden geven. Zestig bewoners namen deel aan een drietal workshops waarin de methode van de ‘Werkbank ruimtelijke kwaliteit’ werd gebruikt. 

Tijdens de eerste bijeenkomst maakten de bewoners kwaliteitsprofielen voor vier deelgebieden als ‘agenda’ voor de gebiedsontwikkeling.

In de tweede workshop werd dit vertaald in kaartbeelden, met als principe: ‘agenda = legenda’.

Op een blanco topografische kaart van het plangebied werd aangegeven:

• welke ruimtelijke elementen en structuren op dit moment bijdragen aan elk van de in het kwaliteitsprofiel genoemde thema’s (kaart 2008);

• door welke maatregelen deze kwaliteiten de komende jaren kunnen worden versterkt (kaart 2020) 

Landschapsarchitecten tekenden de wensen en ideeën van de bewoners direct op de kaart, waarbij de gebiedskennis en inzichten van de bewoners maximaal werden benut. De aanwezige sectordeskundigen gaven waar nodig extra informatie. 

Na de werksessies werden de kaartbeelden van de vier deelgebieden qua presentatie en vormgeving door de ontwerpers op elkaar afgestemd, zodat één ‘beeldtaal’ ontstond. Bestaande en gewenste ruimtelijke kwaliteit werden daarmee in voor iedereen herkenbare beelden weergegeven. 

Op basis van deze kaartbeelden werden in de derde workshop enkele inrichtingsvarianten opgesteld, die later met een financiële onderbouwing in een consultatienota werden vastgelegd. Deze nota werd begin juni 2008 aan de gemeenteraad gestuurd.